Petr Škrabal

Bakalářská práce

Vliv (stávajících) územně ekologických limitů na realizaci Státní energetické koncepce a budoucnost lomu Československé armády

The Influence of (Existing) Territorial-Ecological Limits on the Implementation of State Energy Conception and the Future of Československá armáda Opencast Mine
Anotace:
Stávající územně ekologické limity na těžbu hnědého uhlí dolu ČSA jsou do budoucna jedním z hlavních problémů Státní energetické koncepce v rámci rozvoje energetiky ČR a budou hlavním slovem v této bakalářské práci. Práce se zabývá těžbou, návrhy, scénáři a důsledky neuvolnění současných ekologických limitů v rámci dolu ČSA. Cílem této práce je se seznámit čtenáře s tím, jakou má například úlohu hnědé …více
Abstract:
Current territorial ecologic limits for brown coal mining in open-cast mine ČSA are one of the main problems of the Energy concept in terms of CR energy development for the future.These limits are the main theme of this bachelor thesis. The thesis is focused on mining, proposals, scenarios and consequences ecologic limits blocking in the area of ČSA mine.The aim of this thesis is to make the reader …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Vojtech Dirner
  • Oponent: Petr Langer, David Paus

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy