Miroslav Raška

Master's thesis

Studium chování dvojice bublin unášených v protiproudu kapaliny

Study of bubble pair interaction in counter current flow of liquid
Abstract:
Diplomová práce se zabývá experimentálním studiem chování dvojice bublin shodné velikosti unášených v protiproudu různých vodných roztoků o rozdílné viskozitě (0,000 9 – 0,035 0 Pa.s), povrchovém napětí (0,02 – 0,07 Nm) a koncentraci. Práce je realizována na originální aparatuře, jejíž nejdůležitější částí je skleněný kuželový kanál, ve kterém se bubliny pohybují a současně jsou sledovány ve dvou navzájem …more
Abstract:
This thesis is focused on experimental study of interaction of equally large bubbles, in countercurrent flow of different types of liquids with different viscosity (0,000 9 – 0,035 0 Pa.s), surface tension (0,02 – 0,07 Nm) and concentration. All experiments were carried out in original apparatus, where the most important part is glass conical channel where the bubbles are observed into two perpendicular …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2013
  • Supervisor: Marek Večeř
  • Reader: Pavel Leštinský

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Master programme / field:
Procesní inženýrství / Chemické inženýrství

Theses on a related topic