Theses 

Význam a využití didaktických her a didaktických pomůcek ve výuce účetnictví – Bc. Ing. Lucie Formanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Ing. Lucie Formanová

Diplomová práce

Význam a využití didaktických her a didaktických pomůcek ve výuce účetnictví

Significance and utilization of didactic games and didactic tools in Accounting lessons

Anotace: Diplomová práce „Význam a využití didaktických her a didaktických pomůcek ve výuce účetnictví“ je věnována problematice využívání didaktických pomůcek a her ve výuce účetnictví. V rámci teoretické části diplomové práce je provedena literární rešerše věnující se oblasti účetnictví, jeho začlenění do vyučovacího procesu na středních školách, dále pak výuce účetnictví z didaktického úhlu pohledu, kdy zvýšená pozornost je věnována problematice didaktických pomůcek a her, které je možné využívat při výuce předmětu účetnictví. Praktická část diplomové práce zahrnuje realizaci průzkumného šetření, které má za úkol verifikovat výzkumná tvrzení a zodpovědět výzkumné otázky. Průzkumné šetření je provedeno prostřednictvím dotazníkové metody. Nástrojem sběru je autorkou vytvořený dotazník. Respondenty jsou středoškolští pedagogové, kteří vyučují předmět účetnictví. Získaná data jsou zpracována základními statistickými metodami (popisná statistika a korelační analýza) a následně prezentována prostřednictvím přehledových tabulek a obrázků. Jednotlivé výsledky jsou dále komentovány. Na základě dosažených výsledků jsou poté v rámci návrhové části diplomové práce vytvářeny vlastní didaktické pomůcky, resp. hry, které mohou být využívány ve výuce předmětu účetnictví, čímž lze zvýšit atraktivitu samotného předmětu.

Abstract: Diploma thesis “Significance and utilization of didactic games and didactic tools in Accounting lessons“ deals with using the didactic tools and games in Accounting lessons. The literature review is focused on review of accounting principles, integration of Accounting lessons into teaching process at high schools, furthermore it deals with the didactic point of view. Last but not least, it includes the analysis of what type of didactic tools and games could be implemented into Accounting lessons. The practical part of diploma thesis includes the research survey. The objective of this survey is to verify the research statements and answer the research questions. As a method, the questionnaire is used. The respondents are created by high school teachers who teach Accounting lessons. Within the data analysis the basic statistic methods are used (e. g. descriptive statistics and correlation analysis), subsequently the results are presented in tables and pictures. The individual results are explained and commented. Based on received results the proposals of own didactic tools and games are created. Using the suggested tools, it is possible to increase the attractiveness of this subjects.

Klíčová slova: Účetnictví, vyučovací proces, didaktické pomůcky, didaktické hry, průzkumné šetření. Accounting, teaching process, didactic tools, didactic games, research survey.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Peter Marinič, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 20:47, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz