Petr Kříž

Bakalářská práce

Křižovatka ulic Opavská / Studentská v Ostravě - Porubě

Intersection of streets Opavská / Studentská in Ostrava - Poruba City
Anotace:
KŘÍŽ, Petr. Křižovatka ulic Opavská / Studentská v Ostravě – Porubě. Bakalářská práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra dopravního stavitelství, 2018, 65 s. Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ivan Fencl, Ph.D. Předmětem bakalářské práce „Křižovatka ulic Opavská - Studentská v Ostravě – Porubě“ je analýza dopravní situace na této křižovatce a navržení dvou variant řešení vedoucí …více
Abstract:
KŘÍŽ, Petr. Intersection of streets Opavská / Studentská in Ostrava – Poruba City. Bachelor thesis. VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Transport Engineering, 2018, 65 p. Thesis supervisor: Ing. Ivan Fencl, Ph.D. The topic of bachelor work „Intersection of streets Opavská - Studentská in Ostrava – Poruba City“ is analysis of the traffic situation at the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Ivan Fencl

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Dopravní stavby