Bc. Veronika Pupíková

Bakalářská práce

Obraz sebepoškozování v adolescenci v kontextu vybraných systémů péče

A view of self-harm in adolescence in the context of selected systems of care.
Anotace:
Počet sebepoškozujících se jedinců zejména mezi dospívajícími v posledních letech výrazně stoupl. Stále však chybí studie, které by se zabývaly možnostmi péče, jež je těmto jedincům v současné době poskytována. Předkládaná bakalářská práce si tedy kladla za cíl zmapovat problematiku sebepoškozování v adolescenci v kontextu stávajícího systému péče v České republice a srovnat ho se zahraničními přístupy …více
Abstract:
The number of self-harming individuals, especially among adolescents, has risen significantly in recent years. However, there is still a lack of studies addressing the care options currently available to these individuals. This submitted bachelor thesis aims to map the issue of self-harm in adolescence in the context of the current system of care in the Czech Republic and compare it with foreign approaches …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta