Mgr. Lenka Marenčíková

Diplomová práce

Prediktory zdravotných sťažností dospelých

Predictors of health complaints in adults
Abstract:
The main theme of this Master´s Diploma thesis is represented by health complaints of Czech adults. The thesis explores the components of health complaints and compares their extent in developmental stages of adulthood. The goal is to verify the relationship between personality characteristics, dispositional optimism, defensive pessimism, health-related behaviour and demographic characteristics and …více
Abstract:
Ústrednú tému diplomovej práce predstavujú zdravotné sťažnosti českých dospelých. Práca sa venuje explorácii komponentov zdravotných sťažností a porovnaniu ich miery vo vývojových obdobiach dospelosti. Jej cieľom je overenie vzťahu osobnostných charakteristík, dispozičného optimizmu, defenzívneho pesimizmu, správania súvisiaceho so zdravím a demografickými charakteristikami so zdravotnými sťažnosťami …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
  • Oponent: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta