Bc. Dušan Mikušovič

Diplomová práce

Militantní demokracie na Slovensku?

Militant democracy in Slovakia?
Abstract:
Political extremism is not only a different way how to build society. And it is definitely not a different way how to manage the public affairs. Political extremism has developed to a dangerous movement which has mobilized the enemies of democracy to achieve one goal. And that goal is a substitution of rule of law and individual rights. In this situation, democracies try to defend their own values …více
Abstract:
Politický extrémizmus nie je iba odlišnou cestou, ako budovať spoločnosť. A určite nie je odlišnou cestou, ako spravovať veci verejné. Politciký extrémizmus sa vyvinul do podoby širokého hnutia, ktorému sa darí mobilizovať nepriateľov demokracie k dosiahnutiu jediného cieľa - ktorým je nahradenie vlády práva a individuálnych slobôd. V tejto situácii sa demokracie snažia svoje základné hodnoty ubrániť …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Josef Smolík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií