Theses 

Veřejná správa v oblasti ochrany přírody a krajiny – Bc. Eva Zhřívalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Eva Zhřívalová

Diplomová práce

Veřejná správa v oblasti ochrany přírody a krajiny

Public Administration in the Field of Nature Conservation and Landscape

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá rolí veřejné správy při ochraně přírody a krajiny. Po úvodním stručném vymezení nástrojů sloužících k ochraně přírody a krajiny je pozornost zaměřena na význam veřejnoprávní regulace. Následuje přehled forem činností veřejné správy uplatňujících se v této oblasti. Stěžejní část práce spočívá v analýze postavení a působností jednotlivých orgánů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění p. p., a to jak obecných (okresní a krajské úřady), tak rovněž zvláštních (správy CHKO a NP, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR). I přesto, že je práce laděna především teoreticky, zabývá se ve zvláštní části podrobněji činnostmi krajského úřadu, který vystupuje nejen jako první instance, ale i jako odvolací orgán. Na závěr jsou nastíněny úvahy de lege ferenda z hlediska institucionálního uspořádání i z hlediska inspirace zahraničními právními úpravami vybraných institutů.

Abstract: This diploma thesis is focused on the position of public administration in the field of Nature and Landscape conservation. The opening chapter introduces legal tools of Nature and Landscape conservation. Later the attention is focused on the meaning of administrative regulation. The summary of all forms of public service activities in the field of Nature and Landscape follows. The main part of this diploma thesis deals with definition and powers of authorities under the Act 114/1992 e.g. general and special authorities. Although this thesis is mainly theoretical it also deals with more detailed analysis of regional authority, which is used not only as first instance, but also as an appeal instance against the decisions of general authority. At the end of thesis there are outlined considerations of de lege ferenda in terms of institutional system and of inspiration with selected legal institutes.

Klíčová slova: zákon o ochraně krajiny a přírody, nástroje ochrany, formy činnosti veřejné správy, obecné a zvláštní orgány ochrany přírody, Act on the Conservation of Nature and Landscape, legal tools of nature conservation, forms of public service activities, general and special authorities

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 07:17, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz