Mgr. Barbora Čechová

Diplomová práce

Použití zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním po přistoupení k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy

The Application of International Private and Proceeding Law Act after the Accession to the Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations
Anotace:
Práce se věnuje porovnání právní úpravy smluvních závazkových vztahů s mezinárodním prvkem v zákoně č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním a v Římské úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy. Zabývá se problematikou aplikovatelnosti vnitrostátních kolizních norem pro smluvní závazkové vztahy po vstupu Římské úmluvy v platnost. Je zohledněna také budoucí právní úpravu …více
Abstract:
The elaboration is addressed to the comparison of contractual obligations’ legal regulations with the international element in the law no. 97/1963 Coll., on the international private and procedural law and in the Rome convention on the law applicable to contractual obligations. It deals with the issue of applicability of national conflict-of-laws standards for contractual obligations after the coming …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2008
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta