Theses 

Rozvoj dítěte předškolního a mladšího školního věku – Bc. Lucie Smejkalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lucie Smejkalová

Diplomová práce

Rozvoj dítěte předškolního a mladšího školního věku

Preschool and Younger School Children Development

Anotace: Tématem diplomové práce je „Rozvoj dítěte předškolního a mladšího školního věku“. Hlavním cílem diplomové práce je analýza rozvoje komunikační schopnosti dětí předškolního a mladšího školního věku v běžné MŠ a ZŠ. Mezi dílčí cíle patřila tvorba případových studií, analýza sledovaných obtíží jednotlivých dětí, analýza výsledků činnosti, aktivní pozorování. Techniky, které byly zvolené při zpracování diplomové práce byl: rozbor odborné literatury a dokumentů, analýza dosažených schopností v počátečním období, analýza metod používaných při rozvoji dítěte individuálním způsobem, analýza metod používaných při rozvoji ve skupině, aktivní pozorování, analýza výsledků činnosti v průběhu období, analýza výsledků činnosti v konečném období. Diplomová práce obsahuje čtyři hlavní kapitoly. První tři kapitoly podávají problematiku z teoretického hlediska. Pomocí rozboru literatury a dokumentů pak podávají ucelený pohled na problematiku rozvoje dítěte předškolního a mladšího školního věku. Čtvrtá kapitola patří do praktické části diplomové práce. Přináší poznatky v oblasti srovnání při rozvoji dětí intaktních a dětí s narušenou komunikační schopností. Závěr nabízí úvahu nad přínosem v oblasti poskytování intervence jak u dětí s výraznějšími obtížemi, tak i bez nich.

Abstract: Annotation The topic of the diploma thesis is “Preschool and Younger School Children Development”.The main goal of the thesis is to analyze the communication ability development of preschool and younger schoolchildren in standard kindergartens and primary schools. Some of the partial goals include the creation of case studies, the analysis of individual children's difficulties, the analysis of activity results and active observation. The process of creation of the thesis involved the following: an analysis of specialized literature and documents, an analysis of abilities achieved in the initial phase, an analysis of methods used when developing the personality in the group, active observation, an activity results analysis in the course of the given period, an activity results analysis in the final phase. The thesis contains four main chapters. The first three chapters discuss the issue from a theoretical viewpoint. By studying the relevant printed resources these chapters present a unified view into the problem of childhood development in the preschool and younger school age. The fourth chapter is part of the thesis’ practical section. It brings findings about the comparison of intact children's development to that of children with a communicative ability disturbance. The conclusion offers a contemplation of the benefits of providing intervention – for children with greater difficulties as well as for those without.

Klíčová slova: Klíčová slova Dítě předškolního věku, dítě mladšího školního věku, rozvoj řeči, vývoj řeči, narušená komunikační schopnost, dyslalie, opožděný vývoj řeči, specificky narušený vývoj řeči, dílčí funkce, rozvoj dílčích funkcí, grafomotorika, lateralita, sluchové vnímání, zrakové vnímání, jazykové roviny, komunikace, komunikační schopnost Keywords Preschool child, younger school child, speech development, speech evolution, disturbed communication skill, dyslalia, delayed speech development, specifically disturbed speech development, úpertial functions, partial function development, graphomotorics, laterality, acoustic perception, visual perception, linguistic layers, communication, communicative ability.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 03:34, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz