Miroslav Peltram

Bakalářská práce

Soudní exekutor a exekuční řízení v současné praxi v ČR

Judicial officer and enforcement proceedings in current practice in the Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce je věnována charakteristice osoby soudního exekutora, tedy kdo to je, kdo soudního exekutora jmenuje do funkce, jaké předpoklady musí splňovat pro pověření exekutorským úřadem, aby mohl vykonávat nucený výkon exekučních titulů včetně zřizování exekutorského zástavního práva a další činnost dle exekučního řádu. Dále je tato bakalářská práce věnována výkonu exekučního řízení v ČR …více
Abstract:
This bachelor thesis is devoted to the characteristics of the person of the bailiff, ie who it is who appoints a bailiff, what assumptions he has to fulfill for the commission of the bailiff to perform forced execution of executory titles, including the creation of exequatur lien and other activities according to the execution rules. Further, this bachelor thesis is devoted to the execution of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. David Hozman
  • Oponent: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo v podnikání