Theses 

The constitutive role of materiality in a ritual and religious cognition – Mgr. et Mgr. Jan Krátký, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. et Mgr. Jan Krátký, Ph.D.

Disertační práce

The constitutive role of materiality in a ritual and religious cognition

The constitutive role of materiality in a ritual and religious cognition

Anotace: Povaha výstavby náboženských světů byla vždy významným tématem ve studiu náboženství, nicméně je to výsledkem pouze nedávného vývoje, v návaznosti šířeji probíhající materiální obrat v sociálních vědách, že náboženská materialita začala získávat pozornost srovnatelnou s nehmotnými objekty náboženských světů jako jsou ideje, víry nebo postoje. Materiální náboženství, jako významný metodologický postoj ve výzkumu náboženství se snaží překonat konceptuální rozdělení tradičního myšlení založeného na duálních kategoriích jako je tělo a duše, posvátné a profánní nebo subjekt a objekt. Badatelé zaměřují svoji pozornost od věr kpraktikám, prozkoumávají vzájemnou propojenost lidí a materiálních objektů a prozkoumávají dynamiky zakoušení materiálních objektů. Nicméně prozkoumávání specificky kognitivních aspektů spojení lidí smaterialistou je stále jen velmi ojedinělé. Tato práce je rámcově ukotvena v paradigma kognitivní religionistiky a snaží se přispět k porozumění těchto kognitivních dynamik. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část je tématicky uskupena kolem problému kognitivní zátěže a sestává ze dvou již publikovaných článků. Problém je nejdříve nastíněn z teoretického hlediska a poté je ilustrován na rituálu vzívání Maha mantry. Tato krátká etnografie ukazuje, že substituce materiálního artefaktu v rituálu vede ke změně výstavby kognitivního procesu a v důsledku toho ke změně kognitivního stylu. Druhá část prozkoumává schopnosti náboženské materiality stabilizovat performativní složku rituálu. Ukazuji, že zúžením repertoáru chování dohromady s experimentální manipulací vzniká emergentní prvek ritualistické jednání. Teoretický koncept problému a návaznost laboratorních poznatků na skutečné kulturní rituály je diskutována na začátku kapitoly, dříve než jsou prezentovány experimentální články. Poslední část sestává ze dvou již publikovaných prací. První text uvádí koncept Rituální ekologie jako programatickou výzvu k uchopení rituálu ve své ekologické komplexitě a diskutuje psychologickou metodu primingu jako příklad kapacity vlivu materiálních objektů vsituaci náboženského rituálu. Následuje experimentální článek, který tuto dynamiku dokládá na datech získaných v přirozeném prostředí. Mechanismus materiálních primingu je pak diskutován v závěrečné části.

Abstract: Construction of religious worlds has always been an important topic for the study of religions, however, it is only of recent developments and in conjunction with more broadly conceived material turn in social sciences that religious materiality received attention comparable to those intangible objects of religions such as ideas, beliefs or attitudes. Material religion, as a distinct program in the study of religions, seeks to overcome conceptual division of traditional dualist thinking based on body/spirit, sacred/profane or subject/object division. Scholars shift their attention from beliefs to practices, explore mutual dependencies of humans on material things and explore qualities and dynamics of experience with materiality. Nevertheless, explorations of cognitive aspects of engagements with materiality are still very rare. Rooted in the Cognitive Science of Religion framework, this volume attempts to contribute to this topic. The text is divided into three parts. First part organized around the theme of cognitive effort, consists of two original papers that address the issue first from a theoretical point and then illustrates these assumptions on the role of material artifact in the ritual of Maha mantra chanting. This brief ethnography shows that substitution of material artifact affects implementation of cognitive task, leading to the overall change in cognitive style. In the second part, I explore the effects of religious materiality on stabilization of ritual performance. I argue, that emergent ritualistic behaviors resulted from experimental treatment but also from narrowing of behavioral repertoire by using the material object. Theoretical context of the problem and relevancy of our laboratory findings to cultural rituals is discussed prior two research articles. Last part consists of two original papers. First text introduces Ritual ecology as an appeal to understanding the situation of ritual in its ecological complexity and discusses psychological mechanism of priming as an example of a distinct capacity by which material objects get directly and actively involved in religious ecologies. The following experimental paper then documents this capacity by presenting evidence of this effect from naturalistic settings. The possible mechanism by which material objects penetrate our thought and affect our behavior is then discussed in the last chapter.

Keywords: Klíčová slova, náboženství, materiální kultura, Kognitivní religionistika, aktivní externalismus, kognitivní artefakt, affordance, priming, materiální aktérství, materiální priming, ekologie, materiální znaky Key words, religion, materiality, Cognitive Science of Religion, active externalism, cognitive artifact, affordances, material agency, material priming, ecology, material signification

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.
  • Oponent: dr. hab. Konrad Talmont-Kamiński, prof. Joseph Bulbulia

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 15:51, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz