Theses 

Nonartificiální hudba v úpravách pro sborový zpěv – Mgr. Luboš HÁNA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Hudební teorie a pedagogika

Mgr. Luboš HÁNA

Disertační práce

Nonartificiální hudba v úpravách pro sborový zpěv

Nonartificial Music in Choral Singing Arrangements

Anotace: Dizertační práce sleduje stav provozovací praxe sborové nonartificiální hudby v Čechách a přejímání vlivů zahraničních vokálních skupin na naši sborovou scénu. Rozebírá také problematiku tvorby a nácviku nových aranžmá. První část tvoří tři teoretické kapitoly nabízející osobitý náhled na vybrané otázky z harmonie, metrorytmiky a akustiky především z hlediska sborové interpretace populární hudby. V druhé části jsou za pomoci četných notových příkladů dokumentovány způsoby a techniky tvorby sborových aranžmá. Pro tyto účely je vytvořeno šest různých typových kategorií odrážejících jednotlivé kompoziční způsoby, techniky a charakteristické stylově žánrové druhy. Na každou z těchto specifických kategorií je následně nahlíženo z pohledu hlasového složení, harmonie, kinetické složky a melodické linky. U některých typů je připojen také komentář k textové a pohybové složce. Další kapitoly zmiňují některé výrazné zahraniční i české osobnosti vokálního aranžování a další perspektivy tohoto rozvíjejícího se oboru hudební pedagogiky.

Abstract: Doctoral thesis deals with the situation of professing praxis of choral nonartificial music in Bohemia and incoming influences of foreign vocal groups on our choir scene. It also analyses problems of making and practicing new arrangements. The first part consists of three theoretical chapters dealing with individual insight on chosen topics in harmony, metrorhythmics, and acoustics mainly from the point of view of choral interpretation of pop music. The second part documents ways and techniques of making choral arrangements with the help of rich amount of music examples. For this reason, six different type categories were introduced which depict different composition ways, techniques and characteristic kinds of style and genre. Each of these categories is considered from the point of view of vocal constitution, harmony, kinetics part and melody. Some types include commentary on text part and motion. Next chapters mention some important foreign and Czech celebrities of vocal arrangements and further future of this developing branch of music pedagogy.

Klíčová slova: sborový zpěv, populární hudba, aranžmá, vokální skupina

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 10. 2010
  • Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 11. 2010
  • Vedoucí: prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 10. 10. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

HÁNA, Luboš. Nonartificiální hudba v úpravách pro sborový zpěv. Ústí nad Labem, 2010. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 1. 2019 01:49, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz