Theses 

Komunikace jako součást každodenní ošetřovatelské péče na JIP. – Miloslava FROLÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Miloslava FROLÍKOVÁ

Bakalářská práce

Komunikace jako součást každodenní ošetřovatelské péče na JIP.

Communication as a Part of Everyday Nursing Care at ICUs.

Anotace: Komunikace jako součást každodenní ošetřovatelské péče na JIP. Bakalářská práce, zpracovaná na téma Komunikace jako součást každodenní ošetřovatelské péče na jednotkách intenzivní péče, se zabývá současnou problematikou komunikace. V teoretické části se zabýváme obecnou charakteristikou jak verbální tak i neverbální komunikace a zároveň zde popisuje komunikaci na jednotkách intenzivní péče s dospělými, případně dětskými pacienty a její zvláštnosti i možná úskalí. Tato část se také věnuje konceptu basální stimulace a následné její začlení do ošetřovatelské péče na jednotkách intenzivní péče. Práce se také zabývá rolí sestry v edukaci rodiny pacientů na jednotkách intenzivní péče. V další části bakalářské práce jsou uvedeny cíle a hypotézy. První cíl byl zaměřen na zmapování možných rozdílů při aplikaci komunikačních dovedností na jednotkách intenzivní péče různého zaměření. Druhý cíl byl zaměřen na zjišťování možného využití konceptu basální stimulace do ošetřovatelské péče jako možnosti komunikace. Třetí cíl si klade za úkol zmapovat, jaký způsob komunikace je v ošetřovatelské péči preferován sestrami na jednotkách intenzivní péče. Na základě stanovených cílů práce byly vytvořeny hypotézy. Hypotéza 1 (H1) předpokládala, že komunikační dovednosti v ošetřovatelské péči se liší dle zaměření jednotky intenzivní péče. Hypotéza 2 (H2) předpokládala, že významným faktorem, ovlivňující komunikaci, je četnost léčebných výkonů. Hypotéza 3 (H3) předpokládala, že významným faktorem ovlivňující komunikaci je četnost ošetřovatelských intervencí. Hypotéza 4 (H4) předpokládala, že časová náročnost v rámci ošetřovatelské péče na jednotkách intenzivní péče ovlivňuje efektivnost aplikace basální stimulace na nemocných. Hypotéza 5 (H5) předpokládala, že u pacientů na jednotkách intenzivní péče je, dle zaměřenosti, více preferovaná verbální komunikace. Pro výzkumné šetření bakalářské práce byla použita kvantitativní metoda pomocí dotazníkového šetření. Anonymní dotazníky byly určeny sestrám na jednotkách intenzivní péče různého zaměření ve FN Plzeň v Plzni. Výzkumným šetřením bylo zjištěno, že hypotéza 2 (H2), hypotéza 4 a 5 (H4, H5) se potvrdila a hypotéza 1 (H1) a hypotéza 3 (H3) se nepotvrdila. Zároveň byly naplněny všechny tři cíle. V závěru bakalářské práce je doporučeno pro ošetřovatelskou péči na jednotkách intenzivní péče bez ohledu na zaměření zejména respektování intimity pacienta při provádění ošetřovatelských intervencí a zároveň zkvalitnění komunikačních dovedností při péči o pacienta v bezvědomí, edukaci nejen teoretických, ale především praktických prvků konceptu bazální stimulace ošetřovatelského personálu.

Abstract: Communication as a Part of Everyday Nursing Care at ICUs Bachelor?s Thesis, worked up and focused on the topic of ?Communication as a Part of Everyday Nursing Care at Intensive Care Units? is engaged in problem area of contemporary communication. In the work?s theoretical section we have dealt with general characteristics of both verbal and non-verbal communication as well as an appropriate communication at the intensive care units with adult or children patients has been described inclusive particularities thereof and its contingent difficulties, too. This section also involves a concept of basal stimulation and its subsequent integration into the nursing attendance at the intensive care units. The work also deals with a nurse?s role within education of the ICU in-patients? family. Objectives and hypotheses are introduced in further section of the Bachelor?s Thesis. The first objective was aimed at identification of possible differences while using communication skill at the ICUs of various medical scopes. The second objective was focused on finding out of prospective utilization of the basal stimulation concept for the purpose of nursing attendance as a communication chance. The third objective set a goal to identify what communication way was preferred by the ICU nurses while providing nursing care. Pursuant to these objectives of the Thesis hypotheses were defined. Hypothesis 1 (H1) anticipated that the communication skill was differentiated according to the scope of the intensive care unit. Hypothesis 2 (H2) supposed that an important element affecting any communication was medical performances frequency. Hypothesis 3 (H3) assumed that the important element affecting any communication was frequency of nursing interventions. Hypothesis 4 (H4) envisaged that time necessity while providing nursing attendance at the ICUs influenced the efficiency of the basal stimulation application with patients. Hypothesis 5 (H5) anticipated that verbal communication was preferred more with patients at the ICUs according to the medical scope. A quantitative method was used for the research investigation of the Bachelor?s Thesis by help of interrogatory investigation. Nameless questionnaires were set and distributed to nurses at the intensive care units of various scopes in the Faculty Hospital Plzeň . It was found out through the research investigation that hypothesis 2 (H2), hypotheses 4 and 5 (H4, H5) were confirmed and hypothesis 1 (H1) and hypothesis 3 (H3) weren?t confirmed. However, all three objectives were fulfilled. At the end of the Bachelor?s Thesis it is especially recommended for providing nursing care at the intensive care units regardless of their medical scope to respect any intimacy of the patients while executing nursing interventions and any efforts to get higher quality of communication skill at treatment of an unconscious patient, to provide education both of theoretical but first of all practical elements of the basal stimulation concept with the nursing staff.

Klíčová slova: Bazální, stimulace, Jednotka, intenzivní, péče, Komunikace, Komunikační, dovednost, Pacient, Sestra

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011
  • Identifikátor: 21404

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zdeňka Pavelková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 03. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

FROLÍKOVÁ, Miloslava. Komunikace jako součást každodenní ošetřovatelské péče na JIP.. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 16:40, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz