Ing. Bc. Marek Šubrt

Bachelor's thesis

Hodnocení efektivnosti investice v souvislosti s porušením rozpočtové kázně

Evaluation of Investment Efficiency in Connection with the Breach of Budget Discipline
Abstract:
Předmětem bakalářské práce je hodnocení efektivnosti investice v několika variantních scénářích. Práce je zahájena vysvětlením podstaty investic a faktorů ovlivňujících investiční rozhodování. Následuje konstrukce peněžních toků z investic a představení metod hodnocení jejich efektivnosti, včetně zdrojů financování s důrazem na dotace. Klíčová kapitola je věnována charakteristice institutu porušení …more
Abstract:
The subject of the thesis is to evaluate the efficiency of investments in several alternative scenarios. The thesis begins with explaining the essence of the investments and the factors influencing investment decisions. Be followed by construction of the cash flow from the investments and the performance of methods for evaluating their efficiency, including funding sources with an emphasis on subsidies …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 1. 2017
  • Supervisor: Mgr. Ing. Milan Sedláček, Ph.D.
  • Reader: Ing. Petr Mikuš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economy and Management / Business Management