Theses 

Význam orální hygieny u dětí romského etnika se zaměřením na preventivní opatření vedoucí ke snížení četnosti výskytu onemocnění ústní dutiny. – Bc. Markéta HANUSOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Education

Master programme / field:
Education / Education concerning to Health Education

Bc. Markéta HANUSOVÁ

Master's thesis

Význam orální hygieny u dětí romského etnika se zaměřením na preventivní opatření vedoucí ke snížení četnosti výskytu onemocnění ústní dutiny.

The importance of oral hygiene on children of Romany ethnic group with the focus on preventive measures resulting in the reduction of oral cavity diseases frequency.

Abstract: Předkládaná diplomová práce si klade za cíl zmapovat informovanost a úroveň orální hygieny na základě aplikace edukačního programu u dětí romského etnika a následně optimalizovat péči o dutinu ústní vedoucí ke snížení četnosti výskytu onemocnění závěsného aparátu u dětí daného etnika. Dalším cílem této práce byla příprava edukačního programu, který by motivoval děti ke správné a pravidelné dentální hygieně. Text se zabývá historií a charakteristikou romského etnika, problematikou romských dětí a nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež v Českém Krumlově. Dále nás informuje o parodontálním onemocnění ústní dutiny u dětí, patogenezi a následné prevenci a terapii zubního kazu. Praktická část byla zaměřena na informovanost romských dětí v oblasti orální hygieny za pomoci dotazníkové metody. Bylo vytyčeno pět základních hypotéz, jejichž pravdivost byla následně ověřována kvalitativní metodou, konkrétně prostřednictvím anonymního dotazníkového šetření prováděného ve třech subjektech. Po vyhodnocení odevzdaných dotazníků, které bylo uskutečněno pomocí grafů počítačového programu Microsoft Excel, byla ověřována pravdivost stanovených hypotéz, a to za využití funkce chí-test. Pro tuto část byl také použit edukační program a byla provedena instruktáž. Po edukaci je patrné zlepšení informovanosti romských dětí o dentální hygieně o 27 %. Práce je teoretickým návodem pro praktické zvládnutí péče o dutinu ústní a dentální hygienu u každého jedince, jenž se snaží o zlepšení svého zubního zdraví.

Abstract: The main objective of this diploma thesis is to describe an awareness and level of oral hygiene of children of Romany ethnic group and subsequently optimize the care of oral cavity leading to the reduction in frequency of hanging apparatus illnesses. The other target of this thesis is a preparation of educational program that would motivate children to correct and regular dental hygiene. The thesis deals with history and characteristic of Romany ethnic group, issues of Romany children and low-threshold centre for children and youth in Český Krumlov. It also informs on periodontal diseases of oral cavity, tooth decay pathogenesis and subsequent prevention and therapy of tooth decay. The practical part is focused on awareness of Romany children of oral hygiene using a questionnaire method. Five main hypothesises were defined and subsequently verified by qualitative method, specifically by anonymous questionnaire investigation done at three subjects. Following the questionnaires evaluation, which was done by Microsoft Excel graphs, a verification of the defined hypothesises was done using a chi-test. An educational program developed for my bachelor thesis was also used in this part. The educational program was subsequently extended and training was done. Further to the education, the dental hygiene awareness of Romany children was improved by 27 %. The thesis is a theoretical instruction for practical mastering of oral cavity care and dental hygiene for each individual how tries to improve his dental health.

Keywords: Romové, zubní kaz, zubní plak, prevence, orální hygiena

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2015
  • Accessible from:: 28. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: MUDr. Ing. Bc. Markéta KASTNEROVÁ, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=36192 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

HANUSOVÁ, Markéta. Význam orální hygieny u dětí romského etnika se zaměřením na preventivní opatření vedoucí ke snížení četnosti výskytu onemocnění ústní dutiny. . Č. Budějovice, 2015. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 25/5/2019 11:49, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz