Jiří KRAMÁŘ

Bachelor's thesis

Aplikace neuronových sítí pro detekci QRS komplexů

Application of artificial neural networks for detection of QRS complex
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá aplikací neuronových sítí pro detekci QRS komplexů z EKG signálu. V práci je popsána problematika snímání EKG signálu, neuronové sítě a jejich učení. Cílem práce je provést rešerši existujících metod pro detekci QRS komplexů a návrh vlastní metody používající Hilbertovu transformaci a implementovat ji. Na obou metodách jsou provedeny testy. Na závěr jsou obě metody vyhodnoceny …viac
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the application of neural networks for the detection of QRS complexes from the ECG signal. The thesis describes issues of ECG signal recording, neural networks and their learning. The aim is to perform research on existing methods for detecting QRS complexes and to design own method using Hilbert's transform and implement it. Test are performed on both methods. Finally …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: RNDr. Petr Kubera, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRAMÁŘ, Jiří. Aplikace neuronových sítí pro detekci QRS komplexů. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Applied Informatics / Information Systems