Theses 

Změna v mechanismu formování sebe-identity homosexuálů na základě společensko-kulturní proměny české společnosti po roce 1989 – Bc. Michal Buchta

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / odbor:
Sociology / Sociology

Bc. Michal Buchta

Master's thesis

Změna v mechanismu formování sebe-identity homosexuálů na základě společensko-kulturní proměny české společnosti po roce 1989

Change of Mechanism of Forming Homosexual Men’s Self-Identity Based on Socio-Cultural Transfomration of Czech Society after 1989

Anotácia: Tato práce se zabývá problematikou vlivu transformace české společnosti z komunistické diktatury do demokratické společnosti na formování homosexuálních sebe-identit. Zkoumaný jev je studován na základě diskursivní analýzy sebraných rozhovorů s příslušníky generace, která zažila svou primární socializaci do prostředí gay komunity ještě v období komunistické persekuce, a generace, která byla socializována v období po roce 1989. Na základě teoretického ukotvení skrze uvažování o identitě jako reflexivním projektu Anthony Giddense, doplněného o analytické zpracování autobiografických narací v oblasti sexuality od Kena Plummera jsou poodhaleny nejdůležitější instituce, které v jednotlivých obdobích hrály pro příslušníky homosexuální menšiny konstitutivní roli. Důraz je přitom kladen na tři roviny přítomné v každé naraci o homosexualitě: osobní rekvizity, generalizovanou komunitu a významné druhé. Závěry této práce naznačují, že došlo k sérii širokých změn, které posunuly celou gay komunitu blíže k zrovnoprávnění s částí heterosexuální majoritní společnosti.

Abstract: This diploma thesis deals with an influence of transformation of Czech society from communist dictatorship into democratic society on formation of homosexual self-identity. The phenomenon in question is studied using discourse analysis of collected interviews with two generations. One experienced its primary socialization into gay community in the era of communist persecution, while the other was socialized after 1989. Based on theoretical underpinning of identity as a reflexive project as formulated by Anthony Giddens and analytical processing of autobiographic sexuality-related narrations as introduced by Ken Plummer, the most important institutions which in the individual periods of time played a constitutive role for members of homosexual minority are scrutinised. An emphasis is placed on three levels present in each narration about homosexuality: personal props, generalized community and significant others. The conclusions of this thesis point to the fact that a series of considerable changes have occurred bringing the whole gay community closer to their rights being equalised with the majority heterosexual society.

Kľúčové slová: homosexualita, identita, transformace společnosti, homosexuality, identity, transformation of society

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedúci: doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Hore | Aktuálny dátum a čas: 23. 5. 2019 11:41, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz