Bc. Anděla Sedláčková

Bachelor's thesis

Výkonová motivace a strategie zvládání zátěžových situací u sportovců ve srovnání s nesportovní populací

The achievement motivation and stress coping strategies of active sportsmen as compared with physically inactive population
Abstract:
Cílem této práce bylo srovnat výkonovou motivaci a strategie zvládání zátěžových situací mezi sportovci a nesportovci. Měla přinést bližší vhled do toho, jak se liší úroveň motivace sportovců a nesportovců a jak jejich motivace pak dále souvisí s používanými strategiemi zvládání stresu. Vý-zkum byl koncipován kvantitativně. Výzkumný soubor tvořilo 127 osob ve věku 20 až 40 let. Data byla získána prostřednictvím …more
Abstract:
The aim of this thesis was to compare the achievement motivation and stress coping strategies between sportsmen and people not doing sports. It had to bring closer insight into the difference in the level of achievement motivation between sportsmen and people not doing sports and into to causal link with the motivation and their stress coping strategies. The research design was quanti-tative. The research …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 1. 2015
  • Supervisor: PhDr. Ivana Poledňová, CSc.
  • Reader: Mgr. Eliška Horská

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií