Bc. Ladislav Mašlej

Master's thesis

Smery reštrukturalizácie finančných trhov v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy 2008-2009

Trends in restructuring the financial markets due to financial and economic crisis 2008-2009
Abstract:
The first part of the thesis is dedicated to the financial markets theory in the current economy. We can acquaint ourselves with the financial markets categories, structure, functions financial markets, most important tools, institutions, characteristics of particular FM segments and theory of financial crises. In the second part, I focused on major effects that had affected the financial markets movement …more
Abstract:
Prvá časť tejto diplomovej práce práce je venovaná teórií finančných trhov v súčasnej ekonomike. Možno sa tu oboznámiť s kategóriou finančného trhu, jeho členením, funkciami finančných trhov, najdôležitejšími nástrojmi, inštitúciami, charakteristikou jednotlivých segmentov, teóriou finančných kríz. V druhej časti som sa zameral na najdôležitejšie vplyvy, ktoré ovplyvnili smerovanie finančných trhov …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2011
  • Supervisor: Doc. Ing. Václav Dufala, CSc.
  • Reader: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Master programme / field:
Economics and Management / Finance