Tomáš Puhl

Bachelor's thesis

Řešení zdravotechnických instalací v objektu rodinného domu, návrh domovní čistírny odpadních vod

Solution Sanitary Instalations in the Family House, Draft of Domestic Sewage Treatment Plant
Abstract:
Bakalářská práce řeší projekt rodinného domu, problém s nedostatkem vody a šetření pitné vody. Řešení spočívá v návrhu domácí čistírny odpadních vod, akumulaci vyčištěné vody, dešťové vody a jejich zpětné využívání v objektu. Užitková voda je využita na splachování toalet, u umyvadla v garáži a zalévání zahrady. Součástí bakalářské práce je projektová dokumentace novostavby rodinného domu, návrh a …more
Abstract:
My bachelor thesis deals with the project of family house, as well as the problem of water shortage and saving of drinking water. The solution is to design a domestic sewage treatment plant and an equipment for accumulation of treated and rain water, so that the water can then be used in the building. The non-drinking water is used to flush toilets, to water the garden, and as sink water in the garage …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2017
  • Supervisor: Petra Tymová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava