Martina Michnová

Diplomová práce

Možnosti využití softwaru pro řešení stability svahů v lomových provozech

Possibilities of utilization of slope stability software in open-pit mines
Anotace:
Tato práce se zabývá možnostmi využití vybraných geotechnických softwarů, jmenovitě software Geo 5 - Stability svahů, GEO 5 MKP a MIDAS GTS, na lomových provozech. Principy metod, se kterými software pracuje, jsou uvedeny v jednotlivých podkapitolách první části. Další části se zabývají vytvořením modelu, popisují uživatelské rozhraní každého softwaru, a zdůrazňují vliv chyb, kterých se uživatel může …více
Abstract:
This thesis deals with the possibilities of utilization of selected geotechnical software, namely software Geo 5 Slope Stability, GEO 5 MKP and MIDAS GTS, in open pit mines. Principles of the methods which are used in software are listed in the individual subsections of the first part. Other parts deal with creating of the model, describing an user interface of each software, and highlights an importance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Jindřich Šancer
  • Oponent: Milan Kubica

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava