Theses 

Specifika ošetřovatelské péče o pacienty s popáleninovým traumatem na jednotkách intenzivní péče v České republice – Mgr. Pavlína Čápová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Pavlína Čápová

Diplomová práce

Specifika ošetřovatelské péče o pacienty s popáleninovým traumatem na jednotkách intenzivní péče v České republice

The specifics of nursing care for patients with burn trauma in intensive care units in the Czech Republic

Anotace: Jméno a příjmení autora: Bc. Pavlína Čápová Instituce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Katedra ošetřovatelství Název práce: Specifika ošetřovatelské péče o pacienty s popáleninovým traumatem na jednotkách intenzivní péče v České republice Vedoucí práce: Mgr. Alena Polanová Konzultant: PhDr. Simona Saibertová Počet stran: 121 Počet příloh: 14 Rok obhajoby: 2016 Souhrn: Diplomová práce je zaměřena na specifika ošetřovatelské péče u pacientů s popáleninovým traumatem a je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část se zabývá přednemocniční neodkladnou péčí, léčebnými postupy, specifickou ošetřovatelskou péčí o pacienty s popáleninovým traumatem a vzdělávání sester v této oblasti. Část ošetřovatelské péče je zaměřena na specifické aspekty péče o pacienty, jejichž stav vyžaduje hospitalizaci na jednotkách intenzivní péče. Empirická část práce se zabývá samotným výzkumným šetřením. Pro výzkumné šetření byly stanoveny dva cíle, k nimž bylo následně vytvořeno pět výzkumných otázek. Vzhledem k rozsáhlému množství specifických oblastí ošetřovatelské péče o pacienty s popáleninovým traumatem byly vybrány pro výzkumné šetření čtyři prioritní oblasti péče – management bolesti, výživa, bariérová ošetřovatelská péče a péče o lůžko a prostředí. Samostatnou oblast výzkumného šetření tvořilo vzdělávání sester. Výsledky výzkumného šetření přinesly zajímavá zjištění rozdílnosti ošetřovatelské péče o tyto pacienty v dotazovaných pracovištích. Tyto výsledky jsou shrnuty v empirické části.

Abstract: Name and surname of the author: Bc. Pavlína Čápová Institution: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Katedra ošetřovatelství Name of the thesis: The specifics of nursing care for patients with burn trauma in intensive care units in the Czech Republic Supervisor of the thesis: Mgr. Alena Polanová Consultant: PhDr. Simona Saibertová Number of pages: 121 Number of attachments: 14 Year of the thesis defence: 2016 Summary: The diploma thesis is focused on the specifics of nursing care for patients with burn trauma and it is divided into a theoretical and an empirical part. The theoretical part deals with the pre-hospital emergency care, treatment, specific nursing care for patients with burn trauma and education of nurses in this area. A part of nursing care is focused on specific aspects of the care for those patients who require hospitalization in intensive care units. The empirical part deals with the actual research survey. Two objectives were set down for the survey and five research questions were established afterwards. Due to the extensive number of specific areas within the nursing care for patients with burn trauma, four priority areas of the care were chosen for the research survey – the pain management, nutrition, barrier nursing care and care for the bed and the environment. Education of nurses created a separate area of the research. The results of the research brought interesting findings about diversity of the nursing care for these patients in surveyed workplaces. These results are summarized in the empirical part.

Klíčová slova: popáleninové trauma, specifika ošetřovatelské péče, management bolesti, výživa, bariérová ošetřovatelská péče, péče o lůžko a prostředí, vzdělávání sester, burn trauma, the specifics of nursing care, pain management, nutrition, barrier nursing care, care for the bed and the environment, education of nurses

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Oponent: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 09:04, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz