Bc. Petra Dostálová

Diplomová práce

Postoje žáků 2. stupně ZŠ k předmětu český jazyk a literatura

Attitudes of upper primary school pupils to the subject of Czech language and literature
Anotace:
Diplomová práce se zabývá postoji žáků 8. a 9. ročníku ZŠ k předmětu český jazyk a literatura. Práce je rozdělena do dvou částí. V rámci teoretické části je pozornost nejdříve zaměřena na samotného žáka v období rané adolescence. Následující část se již věnuje postojům, konkrétně jejich vzniku, funkcím, druhům a ovlivňování. Další kapitolou je motivace, která má na postoje k předmětu značný vliv. Poslední …více
Abstract:
This thesis deals with the attitudes of 8th and 9th grade primary school pupils to the Czech language and literature subject. The work is divided into two parts. In the theoretical part, the attention is focused on the pupil itself in the period of early adolescence. The following section has been devoted to the attitudes, specifically their origin, functions, types and influences. Next chapter is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta