Theses 

ANALYSIS OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT OF THE SELECTED COMPANY – Maria Gracheva

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Maria Gracheva

Bachelor's thesis

ANALYSIS OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT OF THE SELECTED COMPANY

Anotácia: Cílem bakalářské práce je provést analýzu vnějšího prostředí hotelu Cosmopolitan Bobycentrum v Brně. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je vymezena základní teoretická východiska práce, základní pojmy a modely použitelné ve vybraném tématu. V praktické části je vyhodnocena pozice společnosti na trhu. Pomocí analýzy vnějšího prostředí je zmapováno konkurenční prostředí, ve kterém společnost působí a udělano hodnocení konkurenceschopnosti hotelu Cosmopolitan Bobycentrum. Konkrétně jsou informace implementovány v PEST analýze, Porterově modelu pěti Forcerů a SWOT analýze. Nakonec jsou na základě výsledků analýz navrženy strategie pro zlepšení pozice hotelu z hlediska identifikovaných problematických oblastí.

Abstract: The aim of the bachelor thesis is to make an analysis of an external enviroment of a hotel Cosmopolitan Bobycentrum in Brno, Czech Republic. The work consists of theoretical and practical parts. In theoretical part is defined the basic theoretical background of the work, basic concepts and models usable within the selected theme. In practical part are evaluated the company's position in the market. Using the analysis of the external environment, is mapped the competitive environment in which the company operates and assessed the competitiveness of a hotel Cosmopolitan Bobycentrum. Specifically, the information is implemented in the PEST analysis, Porter's Five Forcers Model and SWOT analysis. Finally, based on the results of those analyzes, are proposed the strategies to improve the hotel's position in terms of identified problematic areas.

Keywords: Analysis, hotel, external environment, PEST analysis, Porter's Five Forcers Model, SWOT analysis, competitiveness, analýza, vnější prostředí, PEST analýza, Porterův model pěti sil, SWOT analýza, konkurenceschopnost

Jazyk práce: English

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
BP Gracheva Maria 2019 BP Gracheva Maria 2019
Posudek vedoucího Posudek vedoucího
Posudek oponenta Posudek oponenta
Hodnocení obhajoby BP Hodnocení obhajoby BP


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 7. 2019 01:30, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz