Bc. Matúš Macko

Bachelor's thesis

Support v graph mining

Support in graph mining
Abstract:
Časté vzory v grafových dátach jednoznačne patria medzi cenné komponenty pri analýze grafov. Frekvencia vzorov sa často hodnotí mierou support. Pre rôzne typy grafových dát existujú viaceré techniky výpočtu supportu. Táto práca poskytuje potrebné zázemie a prehľad existujúcich metód výpočtu supportu pre statické a dynamické grafy. Ďalej je v tejto práci navrhnutá nová miera support a nová miera confidence …more
Abstract:
Frequent patterns in graph data certainly belong to valuable components when analyzing graph data. Frequency of patterns is often evaluated with support measure. Multiple support measures for various graph data settings have been already designed. First, this thesis provides a necessary background and an overview of existing support measures for static and dynamic graphs. A new support measure along …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2018
  • Supervisor: RNDr. Karel Vaculík
  • Reader: doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics