Bc. Michaela Kuchaříková

Bachelor's thesis

Časový průběh péče o pacienta o pacienta na úseku nukleární medicíny

The time course of patient care the patient in nuclear medicine
Abstract:
Bakalářská práce nesoucí název Časový průběh péče o pacienta na úseku nukleární medicíny se zabývá zhodnocením průběhu péče o pacienty na Klinice radiologie a nukleární medicíny FN Brno. Teoretická část obsahuje obecný popis scintigrafie, ionizujícího záření a radiofarmak. Dále vysvětluje způsoby radiační ochrany a jednotlivé vyšetřovací metody. V praktické části jsou zpracovány a vyhodnoceny údaje …more
Abstract:
The bachelor thesis entitled The time course of patient care in nuclear medicine deals with evaluation of the course of care for patients at the Clinic of Radiology and Nuclear Medicine of the Faculty Hospital Brno. The theoretical part contains a general description of scintigraphy, ionizing radiation, radiopharmaceuticals. It also explains the methods of radiation protection and individual examination …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2019
  • Supervisor: Hana Holíková
  • Reader: MUDr. Igor Černý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta