Theses 

Aplikovaná profesní etika: etika pracovníků ve finančním poradenství – Martin Polák

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Martin Polák

Bachelor's thesis

Aplikovaná profesní etika: etika pracovníků ve finančním poradenství

Abstract: Bakalářská práce se věnuje finančnímu poradenství s velkým důrazem na etické a morální aspekty práce finančních poradců. Teoretická část se zabývá především charakteristikou etiky a vysvětlení etických principů a jejich možné uplatnění v praxi. Stěžejní část této práce tvoří zhodnocení největších finančně poradenských společností na české trhu a dále pak zhodnocení subjektů a společností, které dbají na dodržování etické stránky práce finančních poradců. Bakalářská práce obsahuje dvě dotazníková šetření. Jedno hodnotí práci, kvalitu a etické aspekty poradců z pohledu veřejnosti a klientů a ve druhém sami poradci sebekriticky hodnotí svoji práci a trh obecně. Součástí této práce je také seznam navržených opatření, které by měly vést ke zlepšení kvality práce poradců a obecně pomoct zkultivovat tento trh.

Abstract: Bachelor thesis deals with financial consultancy with a strong emphasis on ethical and moral aspects of financial advisors. The theoretical part deals especially with the characteristics of ethics and an explanation of ethical principles and their possible application in practice. The fundamental part of this work is evaluation of the largest financially advisory companies on the Czech market and further appreciation of subjects and companies that follow compliance of the ethical aspect of the work of financial advisors. Bachelor thesis includes two questionnaires. One evaluates the job, quality and ethical aspects of consultants from public and clients´point of view and in the other one the consultants themselves critically evaluate their own work and the market in general. Part of this work is also a list of proposed measures that should lead to an improvement in the quality of work of advisers and generally help to cultivate this market.

Keywords: finanční poradce, finančně poradenské společnosti, etika, kvalita, morálka, financial advisor, financially advisory companies, ethics, quality, morale

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2016

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Martin Polák-Bakalářská práce Martin Polák-Bakalářská práce
Posudek oponenta BP Posudek oponenta BP
Posudek Posudek


Go to top | Current date and time: 22/5/2019 19:05, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz