Bc. Jan Chaloupka, DiS.

Master's thesis

Nelegální výrobny omamných a psychotropních látek a jejich prohlídky dle trestního řádu

Illegal Laboratories for Narcotics and Psychotropic Substances and their Searching According to the Criminal Procedural Code
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na domovní prohlídku a prohlídku jiných prostor a pozemků v protidrogové praxi policejního orgánu. Obsahově je omezena především na specifické prohlídky objektů sloužících k výrobě metamfetaminu. Úvodní kapitoly jsou věnovány nástinu závažnosti drogového problému v kontextu světa i České republiky, dále pak metamfetaminu, jeho výrobě, prekursorům a také požadavkům na výrobní …more
Abstract:
The diploma thesis is focused on home search and search of other premises and land in the police practice. Its content is limited primarily to specific inspections of objects used for the production of methamphetamine. The introductory chapters are devoted to the outline of the seriousness of the drug problem in the context of the world and the Czech Republic, as well as methamphetamine, its production …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 3. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 6. 2020
  • Supervisor: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  • Reader: Mgr. David Čep, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta