Václav Vystrčil

Master's thesis

Ověření funkčnosti nástavce na MassLoss kalorimetr

Verification of Functionality of a Mass Loss Calorimetre Chimney
Abstract:
Jednou z důležitých veličin v oblasti požární ochrany je rychlost uvolňování tepla. Její měření je možné provádět dvěma metodami: metodou na základě spotřeby kyslíku, například na konickém kalorimetru dle ISO 5660-1; nebo metodou měření rozdílu teplot na zařízení zvaném „MassLoss“ kalorimetr, nebo také zjednodušený konický kalorimetr dle ISO 13927. Druhá jmenovaná metoda má však některé nevýhody. Cílem …more
Abstract:
The heat release rate is one of the most important variables in the fire protection. It can be measured by two methods: a method based on oxygen consumption principle, for examle on Cone Calorimeter by ISO 5660-1; or a method based on measuring temperature differences, in the apparatus called MassLoss Calorimeter or Simplified Cone Calorimeter by ISO 13927. However, the second method has some disadvantages …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2014
  • Supervisor: Bohdan Filipi
  • Reader: Karol Balog

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava