Jakub Kolka

Bakalářská práce

Adsorpce kationtů těžkých kovů na grafen oxidu

Adsorption of heavy metal cations on the graphene oxides
Anotace:
Tato práce je příspěvkem k hledání řešení environmentálního problému odstraňování kationtů těžkých kovů z kontaminovaných vod. Jedním z vhodných potenciálních sorbentů se jeví být grafen oxid. V rámci realizovaných experimentů byl tento materiál připraven dvěma rozdílnými technologickými postupy a oba typy grafen oxidu využity k sorpci měďnatých a železnatých iontů z vodného prostředí. Průběhy adsorpcí …více
Abstract:
This bachelor thesis is a contribution to finding solutions to the environmental problem of removing heavy metal cations from contaminated water. One of the potentional sorbents appears to be graphene oxide. This material was prepared by two different technological processes and both types of graphene oxide were used for the sorption of copper and ferrous ions from the aquatic environment. The adsorption …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: Radim Škuta
  • Oponent: Bruno Kostura

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava