Mgr. Lucie Hrubá

Bakalářská práce

Náboženství jako regulátor sebevražednosti: identifikace dimenzí křesťanství eliminujících sebevražednost věřících a jejich uplatňování v současných společnostech

The Religion as Suicide rate Regulator: identification of dimensions of Christianity eliminating suicide rate of believers and their implementation in present societies
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou sebevražednosti ve vztahu k náboženství. V úvodu je nastíněn cíl práce, kterým je identifikovat jednotlivé dimenze náboženství (křesťanství), které mohou sloužit jako regulátory sebevražednosti. První část je věnována základním informacím týkajícím se problematiky suicidity (definování příčin, typů a forem), také postoji k sebevražednosti v dnešní společnosti …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with suicide issues in relation to religion. In introduction, there is outlined aim of the thesis, which is to identify particular dimensions of religion (of Christianity), which can serve as regulators of suicide rate. The first part of the thesis is devoted to basic informations about suicide issues (defining of causes, types and forms), also to attitude to suicide today …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: Dr. Aleš Burjanek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Závorková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie