Marek Binar

Bachelor's thesis

Zhodnocení stavu vybavenosti hasiče osobními ochrannými prostředky

Assessment of the Condition of Firefighter Equipment with Personal Protective Equipment
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá stářím, vybaveností a množstvím osobních ochranných prostředků u vybraných jednotek požární ochrany kategorie I (dále jen JPO I) v Olomouckém kraji okrese Olomouc. V úvodu bakalářské práce se zabývám popisem osobních ochranných prostředků. Dále v práci popisuji jednotlivé stanice v okrese Olomouc. Pro tuto práci jsem si vybral JPO I v Litovli, Olomouci, Šternberku a …more
Abstract:
This thesis deals with old age, amenities and quantity of personal protective equipment in selected units of fire protection category I (hereinafter I JPO) in the Olomouc Region district Olomouc. At the beginning of the thesis deals with the description of personal protective equipment. Further in the document describe the various stations in the district Olomouc. For this work I chose the JPO I Litovel …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2017
  • Supervisor: Ladislav Jánošík
  • Reader: Libor Popp

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bachelor programme / field:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu