Theses 

Impact of company research on cash flow and stability of enterprises – Bc. Hana Magdaléna Maršálková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Magisterský studijní program / obor:
Regional Development / Socioeconomic and Environmental Development of Regions

Bc. Hana Magdaléna Maršálková

Diplomová práce

Impact of company research on cash flow and stability of enterprises

Vliv podnikového výzkumu na peněžní tok a stabilitu podniků

Anotace: Jedna z nejlepších cest jak podpořit inovační potenciál firem a celé ekonomiky je sledovat, vyvíjet a zavádět nové nápady a technologie do produktů a služeb. To může být realizováno pomocí licence patentovaného duševního vlastnictví nebo realizací vlastního výzkumu. Cílem práce bylo posoudit vliv provádění firem-ního výzkumu a čerpání projektových podpor na stabilitu a CF firem, k čemuž byla provedena analýza čerpaných prostředků k podpoře výzkumu a posouzena fi-nanční situace firem pomocí finanční analýzy. V této diplomové práci byly srov-nány tři firmy, které se liší svou velikostí, a srovnávací studie prokazuje, že efek-tivita vlastního výzkumu je nejlepší v malé firmě (s méně než 50 zaměstnanci dle terminologie EU o MSP), kde výsledky výzkumu jsou využity a přímo real-izovány v nabídce vlastních výrobků a služeb. Drobná firma (s méně než 10 zaměstnanci) může být dočasně destabilizována potřebou kofinancování, byrok-racií a četností kontrol těchto projektů aplikovaného výzkumu a technologického vývoje. Větší firmy (s více než 50 zaměstnanců) tento typ podpory v podstatě nepotřebují, ale používají ho jako podporu zaměstnanosti, i když zaměstnanci pracují také pro jiné potřeby firmy. Zcela nový fenomén reflektující zkušenosti firem s projekty podpory výzkumu, především nutnost byrokratických zpráv a nejistých pravidel finančních kontrol se začíná projevovat v Evropě i v ČR, firmy realizují výzkum a technologický vývoj nezávisle, bez dotací a z vlastních zdrojů, přičemž získají výsledky mnohem efektivněji, rychleji a bez byrokratických kon-trol. Akademicko-univerzitní sféra má jiné zájmy a kritéria hodnocení, než mají firmy, protože jejich hodnocení jsou na základě scientometrických metod (impak-tované publikace, citace na Web of science, H-indexy vědců a body z Registru in-formací o výsledcích). To je důvod, proč firmy využívají akademicko-univerzitní sféru pro služby, ale pro účely výzkumu mají firmy vlastní divize pro výzkum a vývoj, který je řízen reálnými potřebami a dostupným časem, což neočekávají od akademické sféry. Projekty vědeckého výzkumu a technologického vývoje vyhlašované v TAČR, MPO, Horizont 2020 a pod. jsou vítanou podporou zaměst-nanosti výzkumných divizí firem, ale pro reálnou podporu jsou příliš pomalé, by-rokratické a pouze zřídka v nich firmy oznámí nosnou myšlenku a to z důvodu vykrádání projektů konkurencí. Agentury by měly vážně promyslet a ustálit způ-sob psaní zpráv, zjednodušit byrokratickou zátěž, protože stanovisko firem je, že projekty jsou dobrá podpora výzkumu a vývoje, ale firmy ho jsou schopny realizovat mnohem rychleji, s méně stresy a s mnohem menší byrokratickou zátěží.

Abstract: One of the best ways to improve innovation potential of companies and whole economy is to search, develop and implement new ideas and technologies into products and services. This can be realized through the licence of patented intellectual property, or through the realization of own research. The aim of the thesis was to assess the impact of the implementation of corporate research and utilization of project subsidies on the stability and CF of the companies, for which an analysis of granted funds for the support of research was performed and the financial situation of companies was assessed through financial analysis. In this thesis three companies different in the size were compared and realized comparative study showed that the effectiveness of own research projects is the best for the small-sized company (with less than 50 employees in the EU terminology of SMEs), where research results are implemented in to the company's products and services. Micro-sized company (with less than 10 employees) can be temporary destabilized by co-financing needs and bureaucratic controls of projects for applied research and technological development. Larger companies (with more than 50 employees), in principle, do not need this kind of support but use it as an employment support, however employees work also for other company's needs. Quite new phenomenon reflecting the need of bureaucratic reporting and uncertain financial control rules of projects is appearing around the Europe, including the Czech Republic, companies realize research and technological development independently on the subsidies, they collect own money and reach results more quickly and effectively. Academic-university sphere is not properly integrated with needs of companies, as the criteria of their evaluation are based on scientometry (Impact factor papers, number of citations on Web of Science, H-index of scientists, or points from Register of Information about Results) which are far away from needs of companies. This is the reason why companies use academic-university sphere for services, but for research purposes companies established own research and development divisions, where topics and aims are driven by real needs and available time, which is not expected from the academic sphere. Projects for scientific research and technological development offered by TACR, MIT (Ministry of Industry and Trade), Horizon 2020 etc. are useful em-ployment support, but frequently slow, bureaucratic and only seldom driven by a real topic, which a company does not want to publish in proposal, because of a competition among companies. The agencies should seriously consider the reporting requirements and bureaucratic ballast, because the statement of companies is, that the projects are nice support of research and development, but slow, stressing and bureaucratic.

Klíčová slova: finanční hodnocení, podnikový výzkum, peněžní tok, stabilita podniku

Keywords: company research, cash flow, stability of enterprise, financial assessment

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ivana Blažková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/48120 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/48120/priloha/37995 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
appendix appendix
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 11:44, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz