Hana Dorňáková

Diplomová práce

Hodnocení efektivity společenské odpovědnosti ve vybrané organizaci

Analysis of the Effectiveness of Social Responsibility in Selected Organization
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu míry společenské odpovědnosti firmy prostřednictvím vybrané metodiky hodnocení. Je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část je vypracovaná na základě odborné literatury a seznámíme se v ní s vývojem společenské odpovědnosti, základními pilíři CSR, teorií stakeholders, implementací i hodnocením a měřením CSR. V praktické části je nejprve …více
Abstract:
The thesis is focused on analysis of corporate social responsibility through the selected evaluation methodology. It is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is based on specialized literature and we will familiarize ourselves with the development of corporate social responsibility, the fundamental pillars of CSR, theory of stakeholders, implementation and also evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: Martin Černek
  • Oponent: Martina Kajgrová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava