Bc. Vojtěch Kaše

Diplomová práce

Vzkříšená dívka, mluvící pes a jeden Kristus Ježíš: Vybrané pasáže apokryfních skutků apoštolů v evolučně behaviorální perspektivě

Resurrected Girl, Speaking Dog, and the One Christ Jesus: Selected Passages from the Apocryphal Acts of Apostles in Evolutionary Behavioral Perspective
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na několik teorií z oblasti kognitivních věd obecně a kognitivní vědy o náboženství zvláště a jejich potenciál pro interpretaci historických literárních pramenů. Literární prameny jsou reprezentovány třemi pasážemi z apokryfních skutků apoštolů. Východisko této práce představuje evolučně behaviorální perspektiva, z níž je nahlíženo na vztah mezi evolucí, historií a literaturou …více
Abstract:
This thesis takes into consideration some theories from the area of cognitive sciences in generally and cognitive science of religion in particularly and their potential for interpretation historical literary sources. The literary sources are represented by three passages from the apocryphal acts of apostles. The stand point of this thesis lies in the evolutionary behavioral perspective, from that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta