Jiří Vojtíšek

Bakalářská práce

Konstrukční návrh válečkového dopravníku s proměnnou délkou

Construction Design of Roller Conveyor with Variable Length
Anotace:
VOJTÍŠEK, J. Konstrukční návrh válečkového dopravníku s proměnnou délkou: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky, 2018, 65 s. Vedoucí: Ing. Ladislav Kárník, CSc. V bakalářské práci, která se skládá z teoretické a praktické části, se zabývám konstrukčním návrhem poháněného válečkového dopravníku s proměnnou délkou. V teoretické části této práce …více
Abstract:
VOJTÍŠEK, J. Construction design of roller conveyor with variable length: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB –Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Robotics, 2018, 65 p. Thesis head: Ing. Ladislav Kárník, CSc. In the bachelor thesis, which consists of theoretical and practical part, I deal with the design of a powered roller conveyor with variable length. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Ladislav Kárník
  • Oponent: Milan Mihola

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava