Bc. Lenka Fuxová

Master's thesis

Gender aspekt v rodinné výchově a primární socializaci

Gender Aspect in Family Upbringing and Primary Socialization
Abstract:
Obsahem diplomové práce je problematika genderu a genderové socializace v českém prostředí. Teoretická část je zaměřena na objasnění pojmu gender a souvisejících okruhů, zejména genderové identity, genderové role, socializace. Empirická část se potom zabývá genderovou socializací v rodině, jejím cílem je zjistit, jak ovlivňuje působení rodičů a jejich způsob výchovy utváření genderu, který je v souladu …more
Abstract:
Content of this thesis are problems of gender and gender socialization in the Czech surrounding. Theoretical part is aimed at explanation of gender and related topics, especially gender identity, gender roles, socialization. Practical part deals with a gender socialization in the family, principal aim is find out how family upbringing affects formation of gender which is same as sex of individuals …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2011
  • Supervisor: Mgr. Miloslav Průka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Fuxová, Lenka. Gender aspekt v rodinné výchově a primární socializaci. Pardubice, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Master programme / field:
Specialisation in Educational Sciences / Resocialization Pedagogy