Veronika Chovančáková

Diplomová práce

Analýza presnosti použitia PPP metódy na kalibračnej základni GOPE

Analysis of the Accuracy PPP Method on the Calibrating Basis at GOPE
Anotace:
Diplomová práca sa zaoberá predovšetkým analýzou presnosti použitia metódy PPP na GNSS základni GOPE. Tiež je v práci popísaná všeobecná technológia GNSS a metóda PPP. Analyzované sú údaje z dvoch staníc na hlavnej budove geodetického observatória Pecný (GOPE). Získané údaje obsahujú súradnice staníc v systéme ITRF 08, elipsoidickú výšku z celého roku 2013 a k nim prislúchajúce presnosti. Pomocou anharmonickej …více
Abstract:
This thesis deals with the analysis of accuracy of the PPP method for GNSS Basis at GOPE. The work also describes the general technology of the GNSS and PPP Method. Data are analyzed from two stations the main build of Geodetic Observation Pecný (GOPE). Obtained data contains coordinates of two stations in the system ITRF 08 and ellipsoidal height of the year 2013 and their respective accuracy. Using …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Jan Kostelecký
  • Oponent: Ivan Pešek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava