Veronika Tatarková

Diplomová práce

Stanovení regresního ratingového modelu ve strojírenském průmyslu

The determination of regression rating models in the engineering industry
Anotace:
Cieľom diplomovej práce je stanovenie regresného ratingového modelu v strojárskom priemysle na základe logistickej regresie a určenie najvhodnejšieho modelu pre predikciu bankrotu strojárskych spoločností. Diplomová práca sa skladá z piatich kapitol: úvod, modelové prístupy k stanoveniu ratingu, charakteristika strojárskeho odvetvia a podnikov, stanovenie regresného ratingového modelu v strojárskom …více
Abstract:
The aim of this thesis is the determination of regression rating models in the engineering industry on the basis of logistic regression and determine the most suitable model for predicting bankruptcy of engineering companies. The thesis consists of five chapters: introduction, modeling approaches to determine the rating, the engineering characteristics of the industry and businesses, setting the rating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2011
  • Vedoucí: Zdeněk Zmeškal
  • Oponent: Martina Novotná

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava