Theses 

Zhodnocení hodnoty ukazatele EVA vybrané společnosti ve strojírenském průmyslu – Sabina Kocábová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management

Sabina Kocábová

Diplomová práce

Zhodnocení hodnoty ukazatele EVA vybrané společnosti ve strojírenském průmyslu

Evaluation of EVA Indicator in a Selected Mechanical Engineering Company

Anotace: Cílem práce je provést analýzu vybrané společnosti na základě dostupných dat a následné zhodnocení výkonnosti pomocí moderního ukazatele ekonomické přidané hodnoty EVA. Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol, kde první kapitolou je úvod. Druhá kapitola dává za cíl obeznámit se s metodikou hodnocení výkonnosti společnosti. Nejprve bude obecně charakterizována výkonnost podniku, finanční analýza, náklady kapitálu a dále bude popsán ukazatel ekonomická přidaná hodnota EVA. Praktická část diplomové práce začíná třetí kapitolou, která je zaměřena na představení společnosti XYZ, s. r. o. V následující čtvrté kapitole je využito teoretických znalostí, které jsou popsány v teoretické části. Je proveden výpočet ekonomické přidané hodnoty EVA dle metodiky MPO a EVA – Entity, poté následuje porovnání těchto dvou odlišných výpočtů ekonomické přidané hodnoty EVA. v závěru kapitoly bude provedeno srovnání společnosti s odvětvím a celkové zhodnocení výsledných hodnot. Závěrečná část je věnována shrnutí a zhodnocení dosažených výsledků v průběhu práce a návrhů ke zlepšení stávajícího stavu. Celkově je možné hodnotit společnost jako stabilizovanou. Velikost vlastního kapitálu dává dobré předpoklady pro získání i jiných zdrojů financování z hlediska optimalizace finanční struktury.

Abstract: The aim of the thesis is to analyze the selected company on the basis of available data and then evaluate the performance using a modern indicator of economic value added EVA. The thesis is divided into five chapters, where the first chapter is an introduction. The second chapter aims to become familiar with the methodology of company performance evaluation. First, the company performance, financial analysis, cost of capital, and the economic added value indicator of EVA will be generally characterized. The practical part of the thesis starts with the third chapter, which is focused on the introduction of the company XYZ, s. The following fourth chapter uses the theoretical knowledge described in the theoretical part. The economic added value of EVA is calculated according to the methodology of MPO and EVA - Entity, followed by comparison of these two different calculations of economic added value EVA. At the end of the chapter, a comparison of the company with the industry and an overall evaluation of the resulting values ​​will be made. The final part is devoted to a summary and evaluation of the results achieved during the work and proposals to improve the current status. Overall, the company can be assessed as stabilized. The size of equity gives good preconditions for obtaining other sources of finance in terms of optimizing the financial structure

Klíčová slova: Ekonomická přidaná hodnota, finanční analýza, náklady vlastního kapitálu, finanční situace, efektivita, ziskovost, likvidita, finanční struktura, měření výkonnosti podniku.

Keywords: Economic value added, Financial analysis, Cost of capital, Financial position, Effectiveness, Profitability, Liquidity, Financial structure, Measuring company performance.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: Kateřina Stanovská
  • Oponent: Vendula Tomanová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 10:38, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz