Sabina Kocábová

Diplomová práce

Zhodnocení hodnoty ukazatele EVA vybrané společnosti ve strojírenském průmyslu

Evaluation of EVA Indicator in a Selected Mechanical Engineering Company
Anotace:
Cílem práce je provést analýzu vybrané společnosti na základě dostupných dat a následné zhodnocení výkonnosti pomocí moderního ukazatele ekonomické přidané hodnoty EVA. Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol, kde první kapitolou je úvod. Druhá kapitola dává za cíl obeznámit se s metodikou hodnocení výkonnosti společnosti. Nejprve bude obecně charakterizována výkonnost podniku, finanční analýza …více
Abstract:
The aim of the thesis is to analyze the selected company on the basis of available data and then evaluate the performance using a modern indicator of economic value added EVA. The thesis is divided into five chapters, where the first chapter is an introduction. The second chapter aims to become familiar with the methodology of company performance evaluation. First, the company performance, financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: Kateřina Stanovská
  • Oponent: Vendula Tomanová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management