Hikmat Dashdamirov

Diplomová práce

Estimation of Emotions and Mental Concentration using Deep Learning Techniques

Estimation of Emotions and Mental Concentration using Deep Learning Techniques
Anotace:
Cílem práce je ohodnocení lidských mozkových vln s využitím metod hlubokého učení (deep learning) a evolučních výpočetních technik a pro ověření výkonu aplikovaných technik. V diplomové práci jsou využity dobře známé metaheuristiky a umělé neuronové sítě pro klasifikaci lidských mentálních aktivit za použití elektroencefalografických signálů. Bylo vyvinuto rozhraní mozek-počítač, které je schopno zpracovat …více
Abstract:
The purpose of this work is to evaluate the brain waves of humans with deep learn- ing methods and evolutionary computation techniques, and to verify the performance of applied techniques. In this thesis, we apply well–known metaheuristics and Artificial Neural Networks for classifying human mental activities using electroencephalographic signals. We developed a Brain–Computer Interface system that …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Sebastian Basterrech Tiscordio
  • Oponent: Miloš Kudělka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika