Theses 

Multipath a jeho vliv na reálnou přesnost technologie GNSS – Alexandra Fojtíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie

Alexandra Fojtíková

Bakalářská práce

Multipath a jeho vliv na reálnou přesnost technologie GNSS

Multipath and its Impact on the Real Precision of GNSS Technology

Anotace: Cílem práce je ověření přesnosti naměřených hodnot technologií GNSS při možnosti působení efektu multipath. Teoretická část práce je zaměřena na popis globálních navigačních družicových systémů, jsou zde vymezeny metody měření GNSS využívané v geodézii a faktory, které ovlivňují GNSS měření. Následně práce obsahuje charakteristiku metod využitých při terestrickém zaměření. V praktické části se nachází popis přípravných prací a přístrojového vybavení, realizace měření a postup zpracování naměřených hodnot ve výpočetních geodetických programech se závěrečným vyhodnocením a porovnáním výsledků naměřených technologií GNSS a terestricky.

Abstract: The aim of the thesis is to verify the accuracy of values measured by the GNSS technology at the possible influences of the multipath effect. The theoretical part is focused on the description of global navigation satellite systems and there are also defined GNSS measurement methods that are used in geodesy, and factors that affect GNSS measurements. Subsequently the thesis contains characteristic methods used in terrestrial measurement. The description of the preparatory works and instrumentation, realization of measurements and the procedure of processing of measured values in computing geodetic programs with the final evaluation and comparison of the results obtained with GNSS technologies and terrestrial measurements can be found in the practical part.

Klíčová slova: Multipath, GNSS, Leica Geo Office

Keywords: Multipath, GNSS, Leica Geo Office

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Jiří Pospíšil
  • Oponent: Petr Jadviščok

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 02:37, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz