Kristýna Červená

Doctoral thesis

Ověření metody zpracování bioodpadu vermikompostováním.

Verification Method for Biological Waste Processing when Using Vermicomposting.
Abstract:
Disertační práce řeší problematiku zhodnocení biologicky rozložitelných odpadů formou vermikompostování. Práce je zaměřena na problematicky uplatnitelné odpady z průmyslové výroby, jako jsou odpadní substráty z žampionáren, digestát z bioplynových stanic, papírenské odpadní vlákno, čistírenské kaly a směsné bioodpady. V první části je charakterizován samotný proces vermikompostování, základní pojmy …more
Abstract:
The dissertation addresses the issue of evaluation of biodegradable waste through vermicomposting. The work is focused on the problematically applicable wastes from industrial processes such as waste substrates from mushroom beds, digestate from biogas plants, paper mill fibre waste, sewage sludge and mixed organic waste. In the first part the very process of vermicomposting is characterized as well …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2016
  • Supervisor: Radmila Kučerová
  • Reader: Emília Hroncová, Miroslav Strnad, Vojtech Dirner

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava