Theses 

Spolupráce učitelů na malotřídní základní škole (případová studie) – Bc. Klára Beranová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Klára Beranová

Diplomová práce

Spolupráce učitelů na malotřídní základní škole (případová studie)

Cooperation of teachers in small primary school (case study)

Anotace: Tato diplomová práce je zaměřena na proces spolupráce učitelů na malotřídní základní škole a je složena z teoretické a empirické části. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů: prostředí a klima školy, malotřídní škola, učitelský sbor, vedení školy, spolupráce učitelů, kdy jsou následně charakterizovány faktory vlivu, její podoby a oblasti. Empirická část je vedena jako kvalitativní výzkumné šetření zaměřené na zkoumání dvou kontrastních případů. Výzkumné šetření probíhalo prostřednictvím pozorování, rozhovorů a analýzy dokumentů s cílem odpovědět na hlavní výzkumnou otázku: Jak probíhá a funguje pedagogická spolupráce na malotřídní základní škole? Výzkumná část práce se tedy zabývala tím, jak spolupráce učitelů v praxi probíhá, co ji ovlivňuje, a jak ji učitelé vnímají.

Abstract: This diploma thesis focuses on the process of cooperation of teachers at the small primary school and consists of a theoretical and empirical part. The theoretical part deals with the definition of the basic concepts: the environment and the climate of the school, the small school, the teaching staff, the management of the school, the cooperation of the teachers, the subsequently characterized factors of influence, its form and its area. The empirical part is conducted as a qualitative research effort aimed at exploring two contrasting cases. The research was carried out through monitoring, interviewing and document analysis in order to answer the main research question: How does pedagogical cooperation work on a small primary school? The research part of the thesis therefore dealt with how teachers work in practice, what influences them and how teachers perceive it.

Klíčová slova: spolupráce učitelů, základní škola malotřídní, klima školy, spolupracující škola, podoby spolupráce, spolupracující školní kultura, teachers' cooperation, elementary school, school climate, collaborating school, forms of cooperation, cooperative school culture

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 19:19, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz