Bc. Sandra Slámová, DiS.

Master's thesis

Zátěžové situace u pracovníků v sociálních službách v domovech pro seniory ve vybrané lokalitě

Stressful Situations of Workers in Social Services in Homes for the Elderly in a Selected Location
Anotácia:
Diplomová práce je rozdělena do osmi kapitol a jejím cílem je zodpovědět základní výzkumnou otázku: Jaký postoj zaujímají pracovníci v sociálních službách v domovech pro seniory ve vybrané lokalitě k postupům zvládání zátěžových situací? Teoretická část je zaměřena na konceptualizaci základních pojmů souvisejících s tématem diplomové práce. Metodologická část se zabývá metodikou výzkumu. Interpretační …viac
Abstract:
The diploma thesis is divided into eight chapters and its aim is to answer the basic research question: What attitudes occupies workers in social services in homes for the elderly in a selected location, dealing with stressful situations? The theoretical part is focused on the conceptualization of basic concepts related to the topic of the diploma thesis. The methodological part deals with the methodology …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2018
  • Vedúci: PhDr. Monika Punová, Ph.D., Mgr. Anna Krchňavá
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií