Miroslav Trochta

Doctoral thesis

Chyba převodu evolventního ozubení, její měření a její vztah k hluku a vibracím převodovek

Transmission Error of Involute Gars, it Measurement and its Relation to Noise and Vibrations of Gearboxes
Abstract:
Předkládaná disertační práce se zabývá chybou převodu evolventního ozubení, jejím měření a jejím vztahem k hluku a vibracím převodovek. V úvodní části je popsán současný stav problematiky a popisuje v současnosti dostupné výsledky prací různých autorů. Následuje teoretický rozbor záběrových vlastností soukolí a vyjadřující měřených veličin popisující přesnost výroby ozubených kol. Poté se práce zaměřuje …more
Abstract:
Presented thesis of dissertation deals with the transmission error of involute gearing, its measuring and relation to noise and vibrations of the gearboxes. In the introductory part the present state of problems is described and the present available results of papers by different authors are shown. Theoretical analysis of mesh features of gearing and description of measured variables describing precision …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 8. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 11. 2019
  • Supervisor: Zdeněk Folta
  • Reader: Slavomír Hrček, Róbert Kohár, Karel Frydrýšek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Doctoral programme / field:
Strojní inženýrství / Stavba výrobních strojů a zařízení

Theses on a related topic