Miroslav Trochta

Disertační práce

Chyba převodu evolventního ozubení, její měření a její vztah k hluku a vibracím převodovek

Transmission Error of Involute Gars, it Measurement and its Relation to Noise and Vibrations of Gearboxes
Anotace:
Předkládaná disertační práce se zabývá chybou převodu evolventního ozubení, jejím měření a jejím vztahem k hluku a vibracím převodovek. V úvodní části je popsán současný stav problematiky a popisuje v současnosti dostupné výsledky prací různých autorů. Následuje teoretický rozbor záběrových vlastností soukolí a vyjadřující měřených veličin popisující přesnost výroby ozubených kol. Poté se práce zaměřuje …více
Abstract:
Presented thesis of dissertation deals with the transmission error of involute gearing, its measuring and relation to noise and vibrations of the gearboxes. In the introductory part the present state of problems is described and the present available results of papers by different authors are shown. Theoretical analysis of mesh features of gearing and description of measured variables describing precision …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 11. 2019
  • Vedoucí: Zdeněk Folta
  • Oponent: Slavomír Hrček, Róbert Kohár, Karel Frydrýšek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Doktorský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Stavba výrobních strojů a zařízení

Práce na příbuzné téma