Bc. Marek Brodecký

Bakalářská práce

Vybrané kondiční schopnosti z hlediska věku a hráčského postu ve fotbalu

Selected fitness abilities in terms of age and playing position in football
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá otázkou, zda kalendářní věk a hráčský post determinují úroveň vybraných kondičních a rychlostních schopností. Pro sesbírání potřebných údajů bylo testováno celkem 53 profesionálních fotbalových hráčů v pěti různých testech. Každého testu se zúčastnil různý počet hráčů. Vztahy mezi sledovanými proměnnými byly určovány pomocí korelačních koeficientů (statistická významnost …více
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with a question if the calendar age and player's position determine the level of chosen physical and speed abilities. For the collection of all necessary data, 53 professional football players were tested in five different tests. Every test was participated by a different number of players. Relations between the observed variables were determined by the correlation coefficient …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Vacenovský, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jan Cacek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií