Theses 

Dítě předškolního věku s vývojovou dysfázií – Bc. Anna Juřinová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Anna Juřinová

Bakalářská práce

Dítě předškolního věku s vývojovou dysfázií

A child in a preschool age with developmental dysphasia

Anotace: Bakalářská práce se věnuje problematice vývojové dysfázie a jejím projevům u dítěte předškolního věku a zaměřuje se na rozvoj komunikační schopnosti u dětí s takto specificky narušeným vývojem řeči. Celá práce je rozdělena do tří kapitol, kdy první dvě jsou teoretické a jsou zpracovány na základě analýzy odborné literatury. První kapitola vymezuje terminologicky vývojovou dysfázii, její příčiny, projevy a přístupy v intervenci. Druhá kapitola charakterizuje dítě předškolního věku, přibližuje specifika dětí s vývojovou dysfázií a uvádí možnosti péče o tyto děti. Třetí kapitola již patří do empirické části a má charakter kvalitativního výzkumu. V této kapitole jsou vymezeny cíle výzkumného šetření, charakteristika výzkumného vzorku v podobě zpracované případové studie, metodologie výzkumu a průběh vlastního šetření. Na konci této poslední kapitoly jsou vyhodnoceny a shrnuty výsledky vlastního výzkumu a je zde uvedena prognóza do budoucna.

Abstract: The thesis deals with the issue of developmental dysphasia and its manifestations in preschool age children and focuses on the development of communication skills of children with such specific impaired speech development. The thesis is divided into three chapters, the first two are theoretical and are based on an analysis of academic texts. The first chapter defines the terminology of developmental dysphasia, its causes, symptoms and approaches of intervention. The second chapter describes the preschool age, the specifics of children with developmental dysphasia and provides options of care for these children. The third chapter is empirical with the character of qualitative research. This chapter defines the goals of the research, the characteristics of the research sample processed in the form of case study, research methodology and process of the investigation. The research results are evaluated and analyzed at the end of the last chapter and here are also presented projections into the future.

Klíčová slova: vývojová dysfázie, narušená komunikační schopnost, logopedická intervence, logopedická diagnostika, předškolní věk, developmental dysphasia, communication disorders, speech therapy, speech impairment, preschool age

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 16:26, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz